Jet Cassette I型组织包埋盒 Consumables

Jet Cassette I型组织包埋盒

Jet Cassette I
Jet Cassette I

Leica Jet I型组织包埋盒适用于在脱水、包埋、切片和归档步骤中保存和标识组织样品。此包埋盒可以与切片机卡盘结合器牢固匹配。其由高密度缩醛聚合物制成,能够完全耐受组织学溶剂的化学作用。


loading...

在这里订购产品

代码 名称 显示全部详细资料 数量
14039440000 JetCassI w/o lid stck wt 1
14039440001 JetCassI w/o lid stck pk 1
14039440002 JetCassI w/o lid stck grn 1
14039440003 JetCassI w/o lid stck yel 1
14039440004 JetCassI w/o lid stck bl 1
14039440005 JetCassI w/o lid stck pch 1
14039440006 JetCassI w/o lid stck tan 1
14039440007 JetCassI w/o lid stck gy 1
14039440008 JetCassI w/o lid stck lil 1
14039440009 JetCassI w/o lid stck or 1
14039440010 JetCassI w/o lid stck aq 1
14039440011 JetCassI nolid stck fl-pk 1
14039440012 JetCassI nolid stck fl-gr 1
14039440013 JetCassI nolid stck fl-yl 1
14039441000 JetCassI w/o lid lse. wt 1
14039441001 JetCassI w/o lid lse. pk 1
14039441002 JetCassI w/o lid lse. grn 1
14039441003 JetCassI w/o lid lse. yel 1
14039441004 JetCassI w/o lid lse. bl 1
14039441005 JetCassI w/o lid lse. pch 1
14039441007 JetCassI w/o lid lse. gy 1
14039441009 JetCassI w/o lid lse. or 1
14039441014 Metal lid f. Jet Cass. I 1